electron-to-proton mass ratio

electron-to-proton mass ratio