electron-to-proton mass ration

electron-to-proton mass ration