blasphemy against the Holy Spirit

blasphemy against the Holy Spirit